Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden June

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Koper: de natuurlijke persoon die producten afneemt van June.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Koper of June in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. June: de gebruiker van deze algemene voorwaarden die producten op afstand aan Koper aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen June en de wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en June gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van June
June tevens handelend onder de naam June Jewels
Vestigingsadres: H. Haassehof 9, 2251 WC Voorschoten, Nederland
Website: junejewels.nl
E-mail: info@junejewels.nl
KvK-nummer: 28114205
Btw-identificatienummer: NL181847814B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van June en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen June en Koper.
 2. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, moeten worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. June is gerechtigd het aanbod op ieder moment te wijzigen en aan te passen.
 2. June streeft ernaar de aangeboden producten op haar website zo goed mogelijk af te beelden en te beschrijven. June wijst erop dat gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen, waardoor geringe afwijkingen in de vorm en kleur van de producten niet is uit te sluiten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en ontvangst van de volledige koopprijs.
 2. Nadat de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt June onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 – Nakoming overeenkomst door June

 1. June staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Rekening houdend met de kwetsbaarheid van de gebruikte materialen en methode van fabricage garandeert June dat de aangekochte producten geschikt zijn voor het doel waarvoor deze zijn aangeschaft.
 3. De garantieperiode bedraagt 6 maanden op materiaal en productiefouten. Indien reparatie niet mogelijk is wordt het product door een zelfde product vervangen. Indien dit product niet meer leverbaar is heeft de Koper uitsluitend recht op een soortgelijk product. Eventuele schade door onoordeelkundig gebruik, zulks ter beoordeling van June, valt niet onder de garantie.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 7 dagen na ontvangst van het aangekochte product zonder opgave van redenen te ontbinden door middel van het sturen van een e-mail aan info@junejewels.nl. Na het verstrijken van de hierboven vermelde bedenktijd is de aankoop definitief.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 3. Producten die speciaal zijn vervaardigd of aangepast op basis van een individuele keuze van de Koper kunnen door June worden uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 8 – Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Koper mag het product niet dragen.
 2. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 van art. 7 bedoelde melding zendt de Koper het product terug.
 3. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door June verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Koper draagt het risico en de kosten voor het retourneren van het product. Koper wordt daarom geadviseerd het product met track en trace terug te zenden aan June.
 4. De retour verzonden producten worden door June na ontvangt nagekeken op eventuele gebruikssporen en beschadigingen. In geval van beschadigingen wordt een deel van de aankoopprijs door June ingehouden op de terug te ontvangen aankoopprijs

Artikel 9 – Verplichtingen van June bij herroeping

 1. Na melding van de herroeping stuurt June een ontvangstbevestiging.
 2. June vergoedt de kosten voor de aankoop uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product.

Artikel 10 – De prijs en betaling

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de Koper verschuldigde bedragen direct bij de aankoop te worden voldaan via de aangegeven betaalmethode.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. June zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan June kenbaar heeft gemaakt.
 3. De door June geaccepteerde bestellingen worden, tenzij het bestelde product of een onderdeel daarvan niet op voorraad is, binnen 3 tot 7 dagen geleverd.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk binnen 7 dagen na de bestelling bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij June tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan June bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 12 – Gegevensbescherming

 1. Door het aankopen en betalen van de producten zoals aangeboden door June gaat de Koper akkoord dat zijn gegevens worden opgeslagen in een door June beheerde digitale omgeving.
 2. June verbindt zich ertoe de van de Koper ontvangen gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de eisen van de algemene verordening gegevensbescherming op te slaan.
 3. De door de Koper ter beschikking gestelde gegevens worden uitsluitend aangewend voor het leveren van de producten en het onderhouden van zakelijke contacten met June, waaronder het informeren van de Koper over nieuwe producten en aanbiedingen. Indien de Koper hierop geen prijs stelt heeft de Koper het recht June te verzoeken deze gegevens te verwijderen.

Artikel 13 – Klachten en geschillen

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij June.
 2. Bij June ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 3. De Koper dient June in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Op overeenkomsten tussen June en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Eventuele geschillen tussen June en de Koper die niet in onderling overleg kunnen worden beslecht worden aan de rechter in de woonplaats van de Koper voorgelegd.

Algemene Voorwaarden downloaden (als PDF-bestand)